Framtidstro

Valteser 2023

 • Globalt ansvar behövs

Många av vår tids största utmaningar kräver globala lösningar. För att kunna påverka utvecklingen ska Finland vara aktiv på den globala arenan och främja smarta klimat- och energilösningar, demokrati, mänskliga rättigheter och barns och kvinnors rättigheter. 

 • Säkerhet är mera än Natomedlemskap

Att anhålla om medlemskap i Nato var naturligt och skapar stabilitet i hela Östersjöområdet. Finland är en pålitlig och stabil samarbetspart för Nato. Säkerhet skapas också på andra arenor och därför är till exempel FN en mycket viktig aktör. Finland ska fortsättningsvis hålla fast vid allmän värnplikt och utveckla civiltjänstgöringen. Ett starkt försvar där hela landet försvaras och det frivilliga försvaret utvecklas är viktigt. 

 • En sund ekonomi är nödvändig

En hållbar och god ekonomi möjliggör ett socialt rättvist samhälle som beaktar miljöaspekter och naturens hållbarhet. Vi måste satsa på forskning, utveckling och innovationer för att skapa nytt kunnande och nya arbetsplatser. Utan en flexibel och rätt resurserad utbildning på alla stadier utvecklas vi inte som nation. Vi behöver investeringar för att skapa nya arbetsplatser, det ska vara tryggt och förutsägbart att investera i Finland. 

 • Sporrande socialskydd

Vi behöver en reform av socialskyddet som gör att det alltid är möjligt att ta emot arbete, också kortvariga arbetsperioder är viktiga. Världen har förändrats och vi behöver ett socialskydd som beaktar att du ena veckan kan vara anställd för att sedan under följande månader vara mikroföretagare. Arbetslöshetsskyddet borde reformeras så att stödets nivå sjunker med tiden samtidigt som du får aktivt stöd i att (vidare)utbilda dig. 

 • Skattepolitiken ska uppmuntra till arbete och företagande

Beskattningen av arbete bör på sikt lindras för att sporra till arbete. Varje persons insatser på arbetsmarknaden behövs och därför är en skälig inkomstbeskattning viktig. På längre sikt bör arvsskatten avskaffas, på kort sikt kunde den svenska modellen tillämpas där arvsskatt betalas först då man realiserar arvet (tex säljer huset man ärvt).

Företagsbeskattningen ska även i framtiden vara konkurrenskraftig och basera sig på långsiktighet och förutsägbarhet. Vi kunde ta i bruk en modell där vinst som blir kvar i bolaget och investeras för att skapa tillväxt och arbetsplatser inte beskattas.

De pensionärer som orkar och vill arbeta deltid ska beskattas lindrigare, vi behöver allas insatser. Även studerande ska tillåtas att arbeta mera.

 • Företagande skapar arbetsplatser

Vi ska skapa de bästa förutsättningarna för att vara företagare. Idag är bristen på utbildad arbetskraft en av de största flaskhalsarna för tillväxt. Vi måste trygga tillgången till utbildad arbetskraft. Beskattningen ska hållas på skälig nivå.

Det är viktigt att redan inom utbildningen ge information och låta unga prova på företagande. Även socialskyddet ska hela tiden utvecklas för företagare, vi behöver också utveckla socialskyddet så att det flexibelt går att växla mellan företagande och anställning.

 • En högre sysselsättningsgrad möjliggör satsningar på välfärd

Sysselsättningsgraden ska höjas till minst 80 procent. En av de största utmaningarna är tillgången till arbetskraft. Vi ska fortsätta förnya arbetslöshetsskyddet så att det alltid sporrar till att arbeta, större satsningar på utbildning behövs vid arbetslöshet och mera individuellt stöd behövs. Vi behöver också arbetskraftsrelaterad invandring, samtidigt måste satsningar på språkkunskaper och integration göras. Behovsprövningen av utländska arbetskraft bör slopas, företagen vet bäst vilken typ av arbetskraft de behöver. För att vi ska orka bättre och må bra i arbetslivet måste vi satsa på välmående i arbetslivet.

 • Den gröna omställningen skapar tillväxt

Klimatpolitiken ska vara ambitiös och Finland ska hålla fast vid ingångna avtal och vid målsättningarna i dessa avtal. Den gröna omställningen skapar enorma möjligheter för Finland att exportera vårt kunnande och våra klimatsmarta produkter och lösningar. Vilket i sin tur skapar arbetsplatser i Finland. Det är viktigt att vi möjliggör för finländarna att leva miljövänligt och klimatsmart. Det ska vara lätt att sortera, att välja klimatsmarta lösningar vid uppvärmning av våra hem och att färdas på miljövänligt sätt.

Trähusbyggandet ska mångsidigt främjas eftersom det är både klimatsmart och hållbart.  

 • Självförsörjning viktig inom energipolitiken

Vi ska eftersträva självförsörjning inom energipolitiken. Hållbara energiformer ska stödjas och vi behöver en mångsidig energiproduktion. Fossila bränslen ska inte användas på sikt.

Vindkraften utvecklas kraftigt och även solkraften har stor potential. Vi behöver många ben att stå på för att klara av klimatmålen. Även satsningar på energispar och energisnåla lösningar behövs fortfarande. 

 • Rena inhemska livsmedel är en del av vår försörjningsberedskap

Vi behöver våra rena och närproducerade livsmedel. Den som producerar livsmedlen borde få en större andel av priset. Vår fiskerinäring behöver riktade åtgärder och en möjliggörande politik för att kunna utvecklas. Inhemska livsmedel är en mycket viktig del av vår försörjningsberedskap. Landsbygd och skärgård behöver fungerande IT- och andra förbindelser.     

 • Utbildningen är vår framgångsfaktor

Våra daghem och skolor ska erbjuda jämlika förutsättningar åt alla barn oberoende deras bakgrund. Behörig personal är avgörande för kvaliteten. De barn och unga som behöver olika former av stöd ska få det, vi behöver säkerställa tillräckliga resurser för detta trestegsstöd. Gruppstorlekarna ska vara anpassade till gruppens sammansättning.

De satsningar som kan göras nästa period ska riktas till grundfinansieringen av vår utbildning. Vi behöver långsiktig finansiering.

Studieplatserna ska finnas där studerandena finns, Nyland behöver flera utbildningsplatser. Andra stadiet behöver nu arbetsro. Det är mycket viktigt att närundervisningen inom yrkesutbildningen är tillräcklig.

Utan en ordentlig studiehandledning, elev- och studerandevård där skolkuratorer, -psykologer och hälsovårdare finns tillgängliga i vardagen försvåras inlärningen för många. Skolcoachar och sjuksköterskor med utbildning inom psykiatri är viktiga i skolvardagen. 

 • Social- och hälsovården ska ges i tid och finnas nära

Satsningar på bashälsovården behövs nu för att vård ska kunna ges i ett tidigare skede. Rätt vård vid rätt tidpunkt sparar både på mänskligt lidande och på samhällets resurser. Rehabilitering är en väsentlig del av en god vård.

Vi ska rätt att känna oss trygga, den dagen vi behöver vård och omsorg ska vi få den vid rätt tidpunkt. Vårdkedjorna ska fungera och våra IT-system ska möjliggöra flexibel vård, inte skapa hinder. Servicesedlar och samarbete med tredje och privata sektorn är viktigt.

Arbetet mot familje- och kvinnorelaterat våld förutsätter stöd och hjälp både åt offer, förövare och barn som upplever familjerelaterat våld. Skyddshemsplatsernas antal bör utökas.

Det är viktigt att satsa på arbetsplatsvälmående, möjligheten att vidareutbilda sig och utvecklas och på ett gott ledarskap.

Anhörigvårdarna behöver förutom ersättning också service och möjligheten att i praktiekn använda sina lediga dagar.

Då man är som svagast är behovet av vård på modersmålet som störst. Därför ska vården fungera också på svenska.

 • Mindre sjukhus behövs för trygghet och patientsäkerhet

Våra mindre sjukhus behövs definitivt. Jourerna vid Borgå och Lojo sjukhus ska finnas kvar. Om jourerna försvinner så försvinner dessa sjukhus på sikt. Våra regionsjukhus ska även i framtiden erbjuda mångsidig vård och service åt alla åldersgrupper på både finska och svenska. 

 • Preventiva åtgärder möjliggör bättre livskvalitet och sparar pengar

Preventiva åtgärder är viktiga eftersom de möjliggör bättre livskvalitet och sparar på samhällets resurser. Finansieringen av välfärdsområdena borde i allt högre grad grunda sig på hur mycket man satsar på det preventiva arbetet och på välmående. Samarbete med tredje sektorn är viktigt. 

 • Vi behöver en terapigaranti

Vi behöver en terapigaranti som ger rätt till psykoterapi eller annan psykosocial vård inom bashälsovården inom en månad efter att vårdbehovet har bedömts. Service, hjälp och stöd i rätt tid kan förhindra allvarligare former av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kostar det finländska samhället hela 11 miljarder årligen. Tillgången till svenskspråkig terapi bör förbättras.  

 • Barnfamiljerna behöver service och uppmuntran

Familjen är en helhet och familjecenter där mångsidigt stöd och hjälp kan ges på ett och samma ställe åt hela familjen är god service. Daghem nära hemmet på det egna modersmålet och lättillgänglig eftermiddagsvård minskar på stressen i vardagen. Modellen där alla barn ges möjlighet till en hobby skapar jämlikhet och välmående. Barnfattigdom motverkas effektivast genom riktade åtgärder. 

 • Unga förtjänar framtidstro

Mångsidig service från en plats med låg tröskel hjälper unga att hitta den hjälp och det stöd de behöver. Uppsökande verksamhet där ungdomar hjälps i sin vardagsmiljö ger bra resultat. För många unga kan olika typer av verkstäder eller läroavtal vara bra sätt att hitta det man göra eller utbilda sig till. Det ska finnas alternativ för att hitta sig väg. Psykosocialt stöd kan vara nödvändigt för att komma vidare. 

 • Seniorerna ska kunna uppleva trygghet

Boendet är en viktig kvalitetsfaktor i livet. Den dagen hemmet inte uppfattas som tryggt ska andra former av boende finnas tillhanda. Så kallade mellanformer av boende där man har en egen lägenhet, men det finns gemensamma sociala utrymmen och möjlighet till service borde byggas i allt högre utsträckning. Serviceboende ska erbjudas tidigare än vad fallet ofta är idag.

Det är viktigt att satsa på seniorers välmående. Olika aktiviteter som stärker både den psykiska och fysiska hälsan stärker välmående.

Hemvården behöver mera resurser. Arbetet ska organiseras så att tiden hos varje senior maximeras.

Vi borde ta i bruk ett kostnadstak för den andel man betalar själv och som omfattar flera funktioner såsom läkemedel, taxiresor och avgifter inom hälso- och sjukvården.

Det behövs bättre kunnande om mental ohälsa inom äldreomsorgen.

Tillgången till svenskspråkig service är avgörande för en trygg och god äldreomsorg.

 • Kultur och konst gör gott

Konst och kultur skapar välmående, vi mår gott av att ta del av eller skapa konst och kultur. Samhället ska se till att förutsättningarna för att utöva kultur är de bästa möjliga.

Kultur ska föras ut också till grupper som annars inte kommer i åtnjutande av kultur. Barn och unga ska erbjudas möjlighet att uppleva konst och kultur via daghem och skolor. Även seniorer och andra som bor på olika boenden ska få ta del av konst och kultur.

Det är viktigt att det finns olika former av konst- och musikskolor i alla regioner så att barn mångsidigt får utveckla sin kreativitet och för att kunna väcka intresse för konst och kultur.