Tulevaisuuden uskoa

Vaaliteemani 2023

 • Maailmanlaajuista vastuuta tarvitaan

Moni tämän päivän haasteista vaatii maailmanlaajuisia ratkaisuja. Jotta voimme vaikuttaa kehitykseen Suomen tulee olla aktiivinen kansainvälisillä areenoilla ja meidän tulee edistää älykkäitä ilmasto- ja energiaratkaisuja, demokratiaa, ihmisoikeuksia sekä lasten ja naisten oikeuksia. 

 • Turvallisuus on enemmän kuin Natojäsenyys

Natojäsenyyden hakeminen oli luonnollista ja jäsenyys tuo vakautta koko Itämeren alueelle. Suomi on luotettava ja vakaa kumppani Natolle. Turvallisuutta luodaan myös muiden organisaatioiden toimesta ja siksi myös YK on tärkeä toimija. Suomen tulee pitää kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja siviilipalvelusta tulee kehittää. Vahvat puolustusvoimat jotka mahdollistavat, että koko maata puolustetaan ovat tärkeät ja siksi myös vapaaehtoista maanpuolustusta tulee kehittää.

 • Tasapainossa oleva talous on välttämättömyys

Kestävä ja hyvä talous mahdollistaa sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan, joka huomioi ympäristönäkökulman ja luonnon kestävyyden. Meidän tulee panostaa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, jotta voidaan luoda uutta osaamista ja uusia työpaikkoja. Ilman joustavaa ja oikein resursoitua opetusta emme kehity kansankuntana. Tarvitsemme investointeja, jotta pystytään luomaan uusia työpaikkoja. On oltava turvallista investoida Suomeen ja ennakoitavuus on tärkeää.            

 • Kannustava sosiaaliturva

Tarvitsemme sosiaaliturvauudistuksen, joka mahdollistaa työn vastaanottamisen, myös lyhyet työjaksot ovat tärkeitä. Maailma on muuttunut ja sosiaaliturvan tulee huomioida ja mahdollistaa, että yhtenä viikkona voit olla työntekijä ja seuraavina kuukausina voit toimia mikroyrittäjänä. Ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi uudistaa niin, että taso laskee työttömyyden jatkuessa. Samalla tulee tarjota monipuolista tukea (lisä)koulutuksen löytämisessä. 

 • Veropolitiikan tulee kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen

Työn verotusta tulee pidemmällä aikavälillä laskea, jotta kannustetaan ihmisiä tekemään töitä. Joka ikisen henkilön panostuksia tarvitaan työmarkkinoilla ja tämän takia kohtuullinen työn verotus on tärkeätä. Pidemmällä aikavälillä perintöverosta tulisi luopua, lyhyemmällä aikavälillä Ruotsin malli voitaisiin ottaa käyttöön. Ruotsissa perintöä verotetaan vasta kun sitä realisoidaan, esimerkiksi. myymällä perinnöksi saatu talo.

Yritysverotuksen tulee jatkossakin olla kilpailukykyinen ja pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus ovat tärkeitä. Voisimme ottaa käyttöön mallin, jossa voittoa joka jätetään yritykseen ja investoidaan luodakseen kasvua ja työpaikkoja ei veroteta.

Eläkeläisiä, jotka jaksavat ja haluavat tehdä töitä tulee verottaa lievemmin, tarvitsemme jokaisen panostusta. Myös opiskelijoiden tulee saada enemmän töitä ilman, että työnteko vaikuttaa opintotukeen.

 • Yrittäjät luovat työpaikkoja

Meidän tulee luoda parhaat mahdolliset edellytykset toimia yrittäjänä ja kannustaa yrittäjyyteen. Tänä päivänä yksi suurimmista pullonkauloista yritysten kasvuun on pula koulutetusta työvoimasta. Koulutetun työvoiman saanti on turvattava. Verotuksen tulee aina olla kohtuullisella tasolla.

Nuorten tulee jo koulussa saada tutustua yrittäjyyteen ja myös kokeilla millaista on olla yrittäjä. Myös yrittäjien sosiaaliturvaa tulee kehittää. Olisi myös hyvä, jos olisi mahdollista toimia sekä yrittäjänä että työntekijänä.

 • Korkeampi työllisyysaste mahdollistaa panostuksia hyvinvointiin

Työllisyysaste tulisi nostaa vähintään 80 prosenttiin. Yksi suurimmista haasteista on työvoiman saanti. Meidän tulee uudistaa työttömyysturvaa, jotta se aina kannustaisi työntekoon. Panostukset tulisi kohdentaa koulutukseen työttömyyden aikana ja enemmän räätälöityä tukea tarvitaan. Tarvitsemme myös työnperäistä maahanmuuttoa, samalla tarvitsemme enemmän kieltenopetusta ja panostuksia integraatioon. Ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta tulisi luopua koska yritykset tietävät parhaiten minkälaista työvoimaa he tarvitsevat. Jotta jaksaisimme paremmin ja jotta voisimme paremmin työelämässä, panostuksia työhyvinvointiin tulisi tehdä. 

 • Vihreä siirtymä luo kasvua

Ilmastopolitiikan tulee olla kunnianhimoinen ja Suomen tulee sitoutua tehtyihin sopimuksiin ja pitää kiinni niissä sovituista tavoitteista. Vihreä siirtymä luo valtavat mahdollisuudet Suomelle viedä osaamista sekä antaa mahdollisuuden meidän ilmaston kannalta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Tämä luo työpaikkoja Suomeen. Suomalaisilla tulee olla helppoa elää arjessa ympäristö- ja ilmastoystävällisesti, esimerkiksi jätteiden lajittelun, ilmaston kannalta hyvien ratkaisujen kotiemme lämmittämiseksi ja liikkumisen tulee olla helppoa.

Puurakentamista tulee edistää monipuolisesti koska tämä on hyvä asia ilmaston kannalta ja se on kestävää. 

 • Energiapolitiikassa omavaraisuus on tärkeä asia

Meidän tulee tavoitella omavaraisuutta energiapolitiikassa. Kestäviä energiamuotoja tulee tukea koska tarvitsemme monipuolista energiatuotantoa. Fossiilisista polttoaineista tulee pidemmällä aikavälillä luopua. Tuulivoima on kehittynyt huimasti ja aurinkovoimalla on suuri potentiaali. Edelleen on tärkeätä panostaa energiansäästöön ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. 

 • Puhtaat kotimaiset tuotteet ovat osa huoltovarmuuttamme

Arvostamme puhtaita ja lähituotettuja elintarvikkeita. Sen joka tuottaa elintarvikkeita tulisi saada isoin osa tuotteiden hinnasta. Kotimainen ammattikalastus tarvitsee räätälöityjä toimenpiteitä ja mahdollistavaa politiikkaa kehittyäkseen. Kotimaiset elintarvikkeet ovat hyvin tärkeä osa meidän huoltovarmuuttamme. Maaseutu ja saaristo tarvitsevat toimivia IT- ja muita yhteyksiä. 

 • Koulutus on menestystekijä

Päiväkotien ja koulujen tulee tarjota tasavertaiset edellytykset kaikille lapsille riippumatta heidän taustastaan. Pätevä henkilöstö on ratkaiseva laaduntekijä. Ne lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat erilaisia tukimuotoja tulee saada ohjattua tuen piiriin. Riittävät resurssit tulee taata, ja on tärkeätä varmistaa, että nuo resurssit riittävät kolmiportaiselle tuelle. Ryhmäkoot tulee sopeuttaa ryhmän jäseniin ja heidän tarpeisiinsa.

Seuraavalla kaudella tehtävät panostukset tulisi kohdistaa koulutusjärjestelmän perusrahoitukseen. Rahoituksessa tulee lisäksi ulottua yli vaalikausien.

Opiskelupaikkojen tulee sijaita siellä missä opiskelijat ovat ja Uusimaa tarvitsee enemmän aloituspaikkoja. Lisäksi toinen aste tarvitsee nyt työrauhan. Lähiopetuksen tulee olla riittävällä tasolla ammatillisessa koulutuksessa.

Ilman kunnollista oppilaanohjausta, oppilas- ja opiskelijahuoltoa jossa psykologit, koulukuraattorit ja terveydenhoitajat ovat läsnä arjessa monen oppiminen vaikeutuu. Koulucoachit ja psykiatrisen koulutuksen saaneet sairaanhoitajat ovat tärkeitä koulujen arjessa

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulee saada oikea-aikaisesti ja lähellä

Panostuksia perusterveydenhuoltoon tarvitaan nyt, jotta hoitoa saadaan aikaisemmassa vaiheessa. Oikea-aikainen ja oikea hoito säästää sekä vaivaa että yhteiskunnan rahaa. Kuntoutus on olennainen osa hyvää hoitoa.

Meillä on oikeus tuntea turvallisuutta, sinä päivänä, kun tarvitsemme hoitoa ja hoivaa meidän tulee saada sitä oikeaan aikaan. Hoitoketjujen tulee toimia ja IT-järjestelmien tulee mahdollistaa joustavampaa hoitoa. Palveluseteleiden käyttö ja yhteistyö kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa on tärkeä osa järjestelmää.

Työ perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi edellyttää, että tekijä, uhri ja lapset, jotka näkevät perheväkivaltaa saavat tukea ja apua. Turvakotipaikkojen määrä tulee lisätä.

Sosiaali- ja terveydenalalla on tärkeätä panostaa työhyvinvointiin, mahdollisuuksiin kouluttautua ja kehittyä ammattilaisina ja hyvään johtajuuteen.

Omaishoitajat tarvitsevat korvausten lisäksi monipuolisia palveluita ja mahdollisuuksia myös käytännössä käyttää vapaapäiviään.

Ollessaan heikko on suurin tarve saada hoitoa omalla äidinkielellään. Siksi on tärkeätä, että hoito toimii myös ruotsiksi. 

 • Pienemmät sairaalat tarvitaan turvallisuuden ja potilasturvallisuuden takia

Ei ole epäilystäkään – pienemmät sairaalat tarvitaan ehdottomasti. Porvoon ja Lohjan sairaaloiden päivystyksien tulee säilyä. Jos päivystyksiä suljetaan niin sairaalat tullaan lakkauttamaan pidemmällä aikavälillä. Meidän alueellisten sairaaloidemme tulee myös jatkossa tarjota monipuolista palvelua kaikille ikäryhmille sekä suomeksi että ruotsiksi.

 • Ennaltaehkäisevät toimenpiteet mahdollistavat parempaa elämänlaatua ja säästävät rahaa

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeitä koska ne mahdollistavat paremman elämänlaadun ja säästävät yhteiskunnan resursseja. Hyvinvointialueiden rahoituksen tulisi enemmän perustua siihen kuinka paljon panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja hyvinvointiin. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tärkeätä. 

 • Tarvitaan terapiatakuuta

Tarvitsemme terapiatakuun, joka antaa oikeuden psykoterapiaan ja muuhun psykososiaaliseen hoitoon perusterveydenhuollossa kuukauden sisällä siitä kun hoidon tarve todettiin. Palvelu, apu ja tuki, jota annetaan oikea-aikaisesti voi estää vakavampia mielenterveysongelmia. Mielenterveysongelmat maksavat 11 miljardia vuositasolla suomalaiselle yhteiskunnalle. Ruotsinkielisten terapiapalveluiden saatavuutta tulee parantaa. 

 • Lapsiperheet tarvitsevat palveluita ja kannustusta

Perhe on kokonaisuus ja perhepalvelukeskukset, joissa perheet voivat saada monipuolista tukea ja apua on hyvää palvelua. Päiväkodit, jotka sijaitsevat lähellä kotia ja tarjoavat palveluita omalla äidinkielellä sekä saavutettavat aamu- ja iltapäiväkerhot vähentävät arjen stressiä. Malli, jossa kaikille lapsille tarjotaan mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen luo tasavertaisuutta ja hyvinvointia. Lapsiperheköyhyyttä voidaan parhaiten torjua täsmällisillä toimenpiteillä.

 • Nuoret ansaitsevat tulevaisuudenuskoa

Monipuoliset palvelut ns. yhdenluukun toimipisteistä auttavat nuoria löytämään tarvitsemaansa apua ja tukea. Etsivä nuorisotyö, joka auttaa nuoria heidän arjessaan tuottaa hyviä tuloksia. Monelle nuorelle erilaiset työpajat tai oppisopimukset voivat olla hyviä tapoja löytää oma koulutuspolkunsa. Myös vaihtoehtoisia tapoja löytää oma polkunsa tulee löytyä. Psykososiaalinen tuki voi olla edellytys pääsyssä eteenpäin. 

 • Senioreiden tulee tuntea turvallisuutta

Asuminen on tärkeä osa elämänlaatua. Silloin kun koti ei enää ole turvallinen paikka muita asumisen muotoja on oltava tarjolla. Asumisen välimuotoja on rakennettava enemmän. Tässä asumisen muodossa jokaisella on oma asunto ja tiloja sosiaaliselle kanssakäymiselle löytyy. Palveluita on myös saatavilla niitä tarvitseville. Palveluasumista on saatava aikaisemmassa vaiheessa kuin tänä päivänä.

On tärkeätä panostaa senioreiden hyvinvointiin. Erilaiset toimintamuodot vahvistavat sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia.

Kotihoitoon tulee kohdentaa lisää resursseja. Työ tulee organisoida niin, että aikaa jokaisen seniorin luona maksimoidaan.

Voisimme ottaa käyttöön yhteisen omakustannuskaton taksikyydeille, lääkkeille ja erilaisille maksuille terveys- ja sairaanhoidossa.

Tarvitsemme parempaa osaamista mielenterveysongelmista vanhustenhuollossa.

Ruotsinkielisten palveluiden saatavuus on ratkaiseva, kun puhutaan turvallisesta ja laadukkaasta vanhustenhoidosta.

 • Kulttuuri ja taide tekee hyvää

Taide ja kulttuuri luovat hyvinvointia, voimme hyvin, kun saamme ottaa osaa tai luoda taidetta ja kulttuuria. Yhteiskunnan tehtävä on varmistaa, että puitteet kulttuurin harjoittamiseen ovat parhaat mahdolliset.

Kulttuuria tulee viedä ryhmille, jotka muuten eivät saa kokea sitä. Lapsille ja nuorille tulee tarjota mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria päiväkotien ja koulujen kautta. Myös senioreiden ja muiden, jotka asuvat eri palvelukodeissa tulee saada kokea taidetta ja kulttuuria.

On tärkeätä, että kaikilla alueilla löytyy erilaisia taide- ja musiikkikouluja, jotta lapset voivat monipuolisesti kehittää luovuuttansa ja herättää omaa mielenkiintoaan taiteesta ja kulttuurista.